LINEAL K4 - R7S - 1000W


21LAM433

LINEAL K4 - R7S - 1000W lamp.


TYPE SOCKET VOLTAGE
POWER
K4 R7S 230V
1000W