LINEAL K1 - R7S - 330W


21LAM436

LINEAL K1 - R7S - 330W lamp.


TYPE SOCKET VOLTAGE
POWER
K1 R7S 230V
330W