GY 6.35 - 12V - 50W


21LAM100

GY 6.35 -  12V - 50W lamp.


TYPE
SOCKET VOLTAGE
POWER
BI-PIN
GY 6.35
12V
50W