T26 - 230V - 650W


T26 - 230V - 650W lamp.


TYPE SOCKET VOLTAGE
POWER
T26
GY 9.5
230V
650W