T19 - 230V - 1000W


T19 - 230V - 1000W lamp.


TYPE SOCKET VOLTAGE
POWER
T19 GY 9.5
230V
1000W