T18 - 230V - 500W


T18 - 230V - 500W lamp.


TYPE SOCKET VOLTAGE
POWER
T18 GY 9.5
230V
500W