GKV 600- 230V - 600W


GKV 600- 230V - 600W lamp.


TYPE
SOCKET VOLTAGE
POWER
GKV 600 GY 9.5
230V
600W