ECO HPL 575 - 230V - 575W


ECO HPL 575 -  230V - 575W lamp.

 SOCKET
VOLTAGE
POWER
GY 9.5 230 V
575 W